Choď na obsah Choď na menu
 


V nemčine sa píšu vždy s veľkým začiatočným písmenom. Musí pri nich stáť člen.

Člen poznáme určitý: der-ten (pre mužský rod), die- tá (pre ženský rod), das- to (pre stredný rod), die- tí, tie (pre všetky rody v množnom čísle)

neurčitý člen: ein- nejaký, jeden (pre mužský rod), eine- jedna, nejaká (pre ženský rod), ein- nejaké, jedno (pre stredný rod), POZOR! eine v množnom čísle neexistuje.

Pády:

Pády

Mužský rod

 

Ženský rod

 

Stredný rod

 

Množné číslo

 

Nominatív Wer- Kto? Was?- Čo? der die das die

Genitív

Wessen? Koho? Čoho?

des der des der

Datív

Wem? Komu? Čomu?

dem der dem den

Akuzatív

Wen? Koho? Čo?

den die das die

 

Pomôcka:

1. Člen DER majú väčšinou: muži ( der Mann- muž, der Vater-otec, der Lehrer- učiteľ, der Sohn-syn, ...),

názvy ročných období, mesiacov, dní (der Januar- január, der Winter- zima, der Montag- pondelok,...)

označenia svetových strán a zrážok (der Norden- sever, der Westen- západ, der Schnee- sneh, der Regen- dážď,...)

značky automobilov ( der Volkswagen, der Audi)

slová s koncovkami - ich ( der Teppich- koberec), -ig ( der Honig- med), -ling (der Schmetterling- motýľ), -eur (der Friseur- kaderník), -iker (der Mechaniker- mechanik), -or (der Motor-motor)

 

2. Člen DIE majú väčšinou: ženy (die Frau-žena, die Tante- teta, die Mutter- matka, die Schwester- sestra,...)

odvodené slová od mužských pod. mien ( der Lehrer/ učiteľ- die Lehrerin/ učiteľka, der Arzt/lekár- die Ärztin/lekárka, der Freund/ priateľ- die Freundin)

slová s koncovkami -heit (die Krankheit-choroba), -keit (Flüssigkeit- tekutina), -schaft (die Freundschaft-priateľstvo), -ung (die Umgebung- okolie), -ion (die Lektion- lekcia), -ät (die Universität- univerzita), -ie (die Familie- rodina), -euse (die Friseuse- kaderníčka)

3. Člen DAS majú väčšinou: podstatné mená, ktoré vznikli od neurčitku slovies (das Lesen-čítanie, das Weinen- plakanie, das Lernen-učenie)

hromadné podstatné mená s predponou Ge- (das Gebirge- pohorie, das Getreide- obilie, das Gewürz- korenie)

názvy kovov a chemických prvkov (okrem tých končiacich sa na -stoff- muž. rod, napr. der Wasserstoff-vodík) - (das Gold- zlato, das Silber- striebro, das Eisen- železo, das Magnesium- magnézium)

názvy jazykov (das Deutsch- nemčina, das Slowakisch- slovenčina)

názvy farieb (das Rot- červená)

slová s koncovkami -lein (das Fräulein- slečna, ženička, das Büchlein- knižka ), -chen (das Fensterchen- okienko, das Häuschen- domček)----znamenajú zdrobneniny

-zeug (das Werkzeug- náradie), -tum (das Eigentum- majetok, das Christentum- kresťanstvo), -nis (das Ergebnis- výsledok, das Gedächtnis- pamäť)

Pády

Mužský rod

................................

Ženský rod

..........................

Stredný rod

...................................

Množné číslo

.............................................................

Nominatív

Wer- Kto? Was?- Čo?

der Tag

(ein Tag)

die Blume

(eine Blume)

das Buch

(ein Buch)

die Tage, die Blumen, die Bücher

 

Genitív

Wessen? Koho? Čoho?

des Tages

(eines Tage)

der Blume

(einer Blume)

des Buches

(eines Buches)

der Tage, der Blumen, der Bücher

 

Datív

Wem? Komu? Čomu?

dem Tag

(einem Tag)

der Blume

(einer Blume)

dem Buch

(einem Buch)

den Tagen, den Blumen, den Büchern

 

Akuzatív

Wen? Koho? Čo?

den Tag

(einen Tag)

die Blume

(eine Blume)

das Buch

(ein Buch)

die Tage, die Blumen, die Bücher

 

 

PODSTATNÉ MENÁ - rozšírenie učiva z internetu (preložené z českého jazyka)

Člen u podstatných mien

V nemčine stojí pred podstatným menom člen určitý: der, die, das, mn. č. die , který blížšie určuje označené javy. Potom poznáme aj člen neurčitý: ein, eine, ein , (mn. č. člen neurčitý nemá), který sa používa vtedy, keď označené javy nemajú byť bližšie určené.

Niektoré podstatná mená môžeme používať bez členu. Člen nulový stojí:

 • pri oslovení – Liebe Eva! Frau Jung!
 • pri pozdrave– Guten Morgen!
 • u podst. mien v prísudku, ak označujú povolanie nebo po slovese s als u podst. mien označujúcich povolanie, príslušnosť - Er ist Mechaniker. Er arbeitet als Mechaniker.
 • ve zvolaniach – Hilfe!
 • v ustálených väzbách : Hunger haben, nach Hause gehen, Platz nehmen, von Anfang bis Ende, von Haus zu Haus, Seite um Seite
 • pri predložkových väzbách, které mají platnosť príslovkového určenia: mit Recht, aus Erfahrung, ohne Wert, vor Freude
 • v nápisoch, záhlaviach, titulkoch
 • u vlastných mien - Helga, Kurt
 • u abstraktných mien, ak označujú stav, vlastnosť nebo dej všeobecne: Sie hat Geduld. Was ist Liebe?
 • alebo ak označujú pojem ako celok, z ktorého sa vymyká časť: Er hat zwei Wochen Urlaub.
 • u mien látkových, ak ide o neurčité množstvo alebo ide o látku ako celok, z ktorého sa vymyká časť: Er trinkt Kaffee. Er kauft zwei Kilo Fleisch.
 • u mien obcí, miest, zemí, svetadíelov a ostrovov, které sú rodu stredného: aus Prag, nach Italien, in Afrika

 

Číslo podstatných jmen

Niekteré podstatné mená sa vyskytujú len v jednotnom čísle :

 • mená látkové: Milch
 • mená hromadné: die Bevölkerung
 • mená abstraktné: der Fleiß

U týchto kategórií podstatných mien sa množné číslo nahradzuje slovami odvodenými nebo zloženými: Holz - Holzarten (druhy dreva), Wein - Weinsorten (druhy vína), der Bau - die Bauten, der Streit - die Streitigkeiten, der Tod - Todesfälle, das Gepäck - die Gepäckstücke, das Fleisch - die Fleischarten

Niekteré podstatné mená (napr. das Mittel, der Stoff, s Zeug, das Gut, das Werk a das Wesen) získali charakter sufixov- prípon.

 • - mittel : s Futtermittel (krmivo), s Genussmittel (pochutnina), s Heilmittel (liečivo), e Lebensmittel (potraviny)
 • - stoff : r Baustoff (stavebnina), r Brennstoff (palivo), r Farbstoff (farbivo), r Kunststoff (umelá hmota), r Rohstoff (surovina), r Treibstoff (pohonná hmota), r Werkstoff (materiál)
 • - zeug : s Fahrzeug (vozidlo), s Flugzeug (letadlo), s Nähzeug (šicí potřeby), s Schlagzeug (bicí nástroje), s Spielzeug (hračka, hračky), s Verbandzeug (obvazivo), s Werkzeug (nářadí)
 • - gut: s Steingut (kamenina)
 • - werk : s Laubwerk (lístie), s Schuhwerk (obuv, topánky)
 • - wesen : s Gesundheitswesen (zdravotnictvo), s Rechnungswesen (účtovníctvo), s Transportwesen (doprava)

Niekteré podstatné mená sa vyskytujú len v  množnom čísle :

 • mená označujúce skupinu osôb: e Eltern, e Geschwister
 • niekteré názvy chorôb: e Masern, e Pocken
 • názvy časových období: e Ferien, e Flitterwochen
 • výrazy z oblasti financií: Kosten, Zinsen, Finanzen
 • niektoré geografické názvy: die Bermudas, die Karpaten, die USA, die Niederlande

  Niektoré podstatné mená majú v množnom čísle dva tvary s rôznym významom:

e Bank

e Banken

banky

e Bänke

lavice

r Block

e Blöcke

balvany

e Blocks

bloky (domov)

e Mutter

e Muttern

matice

e Mütter

matky

s Wort

e Worte

slova (súvislé)

e Wörter

slova (jednotlivé)

r Strauß

e Sträuße

kytice

e Strauße

pštrosy

Niektorým českým pomnožným podstatným menám odpovedajú í v nemčine podstatné mená majúce tak tvary jednotného, ako tvary množného čísla: die Tür (dvere),  die Uhr (hodiny), die Schere (nožnice), der Mund (ústa), die Zange (kliešte),  die Lunge (pľúca), die Treppe (schody).

Niektorým českým podstatným menám majúcim len jednotné číslo, odpovedajú v nemčine pomnožné podstatná mená: die Geschwister (súrodenci), die Möbel (nábytok), die Ware (tovar)

Zložené podstatná mená s -mann ako základovým slovom majú v množnom čísle tvary:

 • - leute v označení skupín osôb: der Fachmann - Fachleute (odborníci), der Kaufmann - die Kaufleute (obchodníci), der Bergmann - die Bergleute (baníci)
 • - männer v označeniach jednotlivcov: der Staatsmann - die Staatsmänner (štátnici), der Ehemann - die Ehemänner (manželia)
 • -leute i -männer: der Seemann - die Seemänner, Seeleute (námorníci)

Podstatná mená po neurčitých údajoch množstva, miery a váhy sú väčšinou bez členov, ak sú rodu mužského a stredného, zostávajú bez koncovky: zwei Glas Wasser, drei Stück Kuchen.

Ak sú rodu ženského, majú množné číslo: zwei Flaschen Bier, drei Tassen Tee.

 

Skloňovanie podstatných mien

Jednotné číslo

 Typ 1.

1. p. der / ein Anzug - oblek

das / ein Hemd - košeľa

2. p. des / eines Anzug (e)s  

des / eines Hemd( e)s  

3. p. dem / einem Anzug 

dem / einem Hemd  

4. p. den / einen Anzug 

 das / ein Hemd

 

Podľa tohto typu se skloňuje väčšina podstatných mien rodu mužského a stredného.

Ve 2. páde jednotného čísla priberá podstatné meno koncovku -(e)s, ostatné pády sú bez koncovky.

Koncovku -es majú podstatné mená na -s, -sch, -st, -ß (ss) , -x, -tsch, -z

Koncovku -s priberajú napr. niekoľkoslabičné podst. mená s neprízvučnou koncovou slabikou -al, -chen, -e, -el, -en, -em, -er, -lein, -ler, -ling, -ner, -tel.

U ostatných podstatných mien použitie-es, resp. -s kolísa.

 

Typ 2. (slabé skloňovanie) 

1. p. der / ein Kunde - zákazník

der / ein Mensch - človek

2. p. des / eines Kunde n

des / eines Mensch en  

3. p. dem / einem Kunde n

dem / einem Mensch en  

4. p. den / einen Kunde n

den / einen Mensch en  

K tomuto typu skloňovania patria podstatné mená rodu mužského označujúce živé bytosti.

Ve všetkých pádoch (okrem 1. pádu j. č.) priberajú koncovku -n, ak končí na samohlásku,

nebo koncovku –en, ak sú zakončené spoluhláskou.

Niekteré podstatné mená tvoria výnimku: napr. der Nachbar – des Nachbarn, der Herr – des Herrn, der Bauer – des Bauern.  

Slabé skloňovanie majú všetky označenia příslušníkov národností zakončených na -e: der Tscheche, der Pole, der Chinese, kromě der Deutsche.

Ďalej podstatné mená rodu mužského zakončené na -e : der Affe, der Held, der Mensch, der Junge,der Kollege, der Kunde.

K tomuto typu skloňovania patria podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na -ant, -at, -ent, -et, -ist : der Automat, der Präsident,der Student, der Komponist.

Typ 3.

1. p. die / eine Bluse - blúzka

2. p. der / einer Bluse

3. p. der / einer Bluse

4. p. die / eine Bluse

 

K tomuto typu skloňovania patria podstatné mená ženského rodu. Podstatné meno zostáva bez zmeny.

Typ 4.

1. p. der / ein Name - meno

2. p. des / eines Name ns

3. p. dem / einem Name n

4. p. den / einen Name n

K tomuto typu skloňovania patrí zvláštna skupina podstatných mien, které priberajú í v 2. páde jednotného čísla ku koncovke –n ešte –s r Buchstabe – des Buchstaben(s), r Gedanke – des Gedankens, r Funke – des Funkens, r Frieden – des Friedens, r Wille(n) – des Willens, das Herz – des Herzens.

 

Množné číslo  

1. p. die Mä nner

die Koffer

die Blusen

die Kinos

die Tage

2. p. der Mä nner

der Koffer

der Blusen

der Kinos

der Tage

3. p. den Mä nner n

den Koffern

den Blusen

den Kinos

den Tagen  

4. p. die Mä nner

die Koffer

die Blusen

die Kinos

die Tage

 

Všetky tri rody majú rovnaké množné číslo. Ve 3. páde mn. č. priberá podst. m. koncovku -n, pokiaľ túto koncovku nemá tvar množného čísla. 

Podstatná mená cudzieho pôvodu zakončené na -s koncovku nepriberajú -n (viz. Kinos). 

 

Oslovenia (Herr, Frau, Kollege, Kollegin), titul (Doktor, Professor, Ingenieur, Direktor, Dozent), označenia príbuzenského vzťahu (Vater, Onkel, Mutter, Tante)

stoja v spojení s vlastným menom bez člena.

V tomto prípade sa neskloňujú (výnimka Herr, Kollege), vlastné meno priberá v 2. páde koncovku –s.

Neskloňovaný genitivny výraz môže stáť i pred podstatným menom.

V spojení s členom alebo zámenom sa označenia príbuzenského vzťahu alebo titul skloňujú, vlastné meno sa však nemení.

Herr Doktor Bauer

Onkel Kurt

unser Onkel Kurt

der Herr Professor Bauer

Herrn Doktor Bauers

Onkel Kurts

unseres Onkels Kurt

des Herrn Professors Bauer

Herrn Doktor Bauer

Onkel Kurt

unserem Onkel Kurt

dem Herrn Professor Bauer

Herrn Doktor Bauer

Onkel Kurt

unseren Onkel Kurt

den Herrn Professor Bauer

 

Panovnícke mená

1. p.   Rudolf der Vierte

2. p.   Rudolf s des Vierte n

3. p.  Rudolf dem Vierte n

4. p.   Rudolf den Vierte n

 

 

Rod

Niekteré podstatné mená kolísajú v rode, majú rôzny rod s rôznym významom . Ide o homonymá.

 rAlp - desivý sen, mora

r Band - zväzok (knižní) 

r Bauer - sedliak

e Alp - horská pastvina

s Band - stuha

r s Bauer - klietka

r Bord - paluba, okraj

e Bulle - bula

r Bund -zväz, spolok

s Bord - polička

r Bulle - býk

s Bund - zvazok (kvetín)

r Erbe - dedič

r Flur - chodba

r Gefallen - láskavosť

s Erbe - dedičstvo

e Flur - pláň

s Gefallen - potešenie, radosť

r Gehalt - obsah, hodnota

r Hut - klobúk

r Kunde - zákazník

s Gehalt - príjem, mzda

e Hut - ochrana

e Kunde - správa

r Schild - štít (zbraň)

r Stift - kolíček

s Steuer - volant, kormidlo

s Schild - štítok (vývesný)

s Stift - kláštor, nadácia

e Steuer - daň

r Tau - rosa

s Tor - brána

r Verdienst - výrobok, mzda

s Tau - lano

r Tor - blázon

s Verdienst - zásluha

r Mast - sťažeň, stožiar, stĺp

r Weise - mudrc

r Leiter - vedúci

e Mast - výkrm, krmivo

e Weise - spôsob

e Leiter – rebrík

s Laster – neprávosť, neresť

r Kiefer – čelusť

r Reis - ryža

r Laster – nákl.automobil

e Kiefer – borovica

s Reis – prút, vetva

s Band - stuha, nitka

e See - more

 

r Band – zväzok

r See - jazero

 

Prehľad podstatných mien s odlišnou väzbou v nemčine a v češtine 

r Abschied von j-m, etwas

rozlúčenie s kým, čím

s Angebot an (von) etwas (3. p.)

ponuka čoho

e Angst vor j-m, etwas

strach z koho, čoho

r Anteil an etwas (3. p.)

podiel na čom

e Auswahl an etwas (3. p.)

výber čoho

r Bedarf an etwas (3. p.)

potreba čoho

r Dank für etwas

vďaka za čo

e Einladung zu etwas

pozvanie k čomu

e Erinnerung an j-n, etwas

spomienka, pamiatka na koho, čo

s Interesse für j-n, etwas

záujem o koho, čo

r Platz für etwas

miesto pre

r Verbrauch an (von) etwas (3. p.)

spotreba čoho

e Vorliebe für etwas

záľuba v čom

e Zeit für (zu) etwas

čas pre

 

 

 

Skloňovanie zemepisných mien

 

Mená krajín a miest sú väčšinou stredného rodu a používajú sa bez členu, ak u nich nie je prívlastok. Príklad: nach Italien fahren, in Paris sein, das goldene Prag

Mená krajín mužského a ženského rodu a mená krajín používaných v množnom čísle sa skloňujú s členom. Príklad: in der Schweiz, in die Türkei, aus den USA, in den Irak, im Jemen

Genitív mien miest je nahradzovaný predložkou von. Príklad: Die Umgebung von München, das Zentrum von Linz

Názvy svetadielov sú stredného rodu. Používajú ich bez člena. Príklad: Afrika, Amerika, Australien, Europa, Asie, ale: die Arktis, die Antarktis

 Rozlišujte:

 

M

F

N

Pl.

wo?

im Irak

in der Slowakei

in Ungarn

in den Niederlanden

wohin?

in den Irak

in die Slowakei

nach Ungarn

in die Niederlande

woher?

aus dem Irak

aus der Slowakei

aus Ungarn

aus den Niederlanden

Názvy hôr, pohorí, morí, riek a jazier sa používajú s členom a skloňujú sa ako všeobecné podstatné mená .

Príklad: im Riesengebirge, auf der Gerlachspitze, in den B ö hmerwald, das Mittelmeer, der Atlantik, der Boden

Mená riek sú ženského alebo mužského rodu.

Príklad: die Elbe, die Donau, die Moldau, die Oder, der Rhein, der Main  

 Mená obyvateľov

 • s koncovkou -er sú odvodené od názvov krajín (der Italiener), názvov kontinentov (der Amerikaner) a názvov miest (der Prager)
 • s koncovkou -e sú odvodené od názvov krajín (der Pole), vznikajú spojením názvov krajín a pdstatného mena (der US-Bürger) alebo se tvoria spojením podstatného mena + von+ geografický názov (der Einwohner von Kairo).