Choď na obsah Choď na menu
 


Základní číslovky

0 – 12 - null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf

13 – 19 - dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn

20 – 90 - zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig

100 – hundert, 101 - (ein)hundert(und)eins, 437 – vierhundertsiebenunddreißig

1000 - tausend

1999 - (ein)tausendneunhundertneunundneunzig

1 000 000 – eine Million

2 400 603 - zwei Millionen vierhunderttausendsechshundert(und)drei

1 000 000 000 – eine Milliarde

6 005 700 000 - sechs Milliarden fünf Millionen siebenhunderttausend

Letopočet do 1099 vyjadřujeme jako základní číslovky, od 1100 ve stovkách, např. 1999 – neunzehnhundertneunundneunzig.

Úplné skloňování má číslovka ein v těchto případech:

  1. před podstatným jménem se skloňuje jako člen neurčitý
  2. stojí-li číslovka ein samostatně, skloňuje se jako člen určitý: einer seiner Freunde/ jeden z jeho přátel
  3. předchází-li určitý člen nebo zájmeno, skloňuje se číslovka jako slabé přídavné jméno, např. : Der eine Junge ist gekommen./Ten jeden ( jediný) chlapec přišel.

Vedle toho se však vyskytují i neskloňované tvary této číslovky.

Neskloňovaný tvar ein stojí:

  1. na počátku složených číslovek : einundzwanzig, einhundert
  2. před bis nebo oder a jinou číslovkou: auf ein bis zwei Tage
  3. před časovými daji s Uhr: Es ist ein Uhr/ Je jedna hodina

Tvar eins se užívá:

  1. při počítání, početních úkonech : eins, zwei, eins plus zwei ist drei
  2. na konci složených číslovek : 101 hunderteins
  3. v časových údajích bez Uhr: Es ist eins /Je jedna.

Číslovky zwei, drei mají skloňovaný 2. pád na –er: die B ücher zweier Kinder/knihy dvou dětí

Číslovky hundert, tausend se užívají také jako podstatná jména: das Hundert – stovka, sto, das Tausend – tisíc:

Číslovky die Million, die Milliarde, die Billion se skloňují jako podstatná jména.

Řadové číslovky

Řadové číslovky se tvoří od základních číslovek, řadové číslovky 1 - 19 pomocí přípony -t, řadové číslovky nad 20 příponou - st . Některé se tvoří nepravidelně.

1. první

der erste

9.

der neunte

17.

der siebzehnte

2. druhý

der zweite

10.

der zehnte

18

der achtzehnte

3.

der dritte

11.

der elfte

19.

der neunzehnte

4.

der vierte

12.

der zwölfte

20.

der zwanzigste

5.

der fünfte

13.

der dreizehnte

30.

der dreißigste

6.

der sechste

14.

der vierzehnte

60.

der sechzigste

7.

der sieb(en)te

15.

der fünfzehnte

100.

der hundertste

8.

der achte

16.

der sechzehnte

1000.

der tausendste

U složených číslovek se stává řadovou číslovkou pouze její poslední díl: 28. - der achtundzwanzigste, 101. - der hunderterste

Číslovky řadové se skloňují jako přídavná jména. Zpravidla stojí před nimi člen určitý nebo zájmeno. Užívají se v časových údajích:

Der wie vielte ist heute?/ Kolikátého je dnes? - Heute ist der fünfte Mai./ Dnes je pátého května.

Den wie vielten haben wir heute ?/ Kolikátého dnes máme? - Heute haben wir den fünften Mai. /Dnes máme pátého května.

Datum se vyjadřuje i předložkou am: Wann / Am wie vielten bist du geboren? Ich bin am 2. (zweiten) August 1965 geboren Kdy / Kolikátého ses narodil? Narodil jsem se 2. srpna 1965

Wann kommen Sie? Ich komme am Freitag, dem Zwölften . Kdy přijdete? Přijdu v pátek, dvanáctého

V dopise se při udávání data obvykle užívá 4. pád, název místa je oddělován čárkou : Berlin, den 7. Januar 1997.

Pro údaje desetiletí, která se v češtině označují řadovou číslovkou (v padesátých letech) má němčina nesklonný tvar zakončený na –er: in den 50er Jahren

U panovnických jmen se řadová číslovka skloňuje se členem určitým: Rudolf II.- Rudolf der Zweite

Použití der zweite - der andere:

Českému ten druhý odpovídá v němčině spojení der zweite v případě označení přesného pořadí: der erste, der zweite, der dritte, der vierte …Posloupnost může dále pokračovat. Der andere je překladem českého ten druhý v případě porovnávání pouze dvou objektů: Ich habe zwei Töchter. Die eine geht schon in die Schule. Die andere ist mit mir zu Hause.

Zlomky 

Zlomky se tvoří od řadových číslovek příponou - tel, -stel : ein Drittel (třetina), zwei Hundertstel (dvě setiny), fünf Halbe (pět  polovin), vier Ganze (čtyři celé).

Zlomková číslovka halb se skloňuje jako přídavné jméno: ein halbes Jahr (půl roku).

Pro1/2 má němčina výraz die Hälfte.

Pro 1 1/2 jsou tyto možnosti: eineinhalb Kilo, ein und ein halbes Kilo, anderthalb Kilo.

Číslovky druhové

Druhové číslovky se tvoří od číslovek základních příponou - erlei . Jsou nesklonné, nebývá u nich člen: aus zweierlei Gold (z dvojího zlata), auf dreierlei Art und Weise (trojím způsobem).

Česká pomnožná počitatelná substantiva mají u německého ekvivalentu číslovku základní: zwei Brillen (dvoje brýle), drei Paar Socken (troje ponožky), fünf Schachteln Zigaretten (patery cigarety).

Číslovky násobné

Násobné číslovky se tvoří od základních příponou -mal (číslovky vyjadřují posloupné opakování dějů) nebo - fach (číslovky vyjadřují několikanásobný počet týchž dějů: hundertmal sagen (říkat stokrát), in zweifacher ( též výraz doppelter) Ausfertigung (ve dvojím vyhotovení). Číslovky násobné se skloňují jako přídavná jména.

Číslovky podílné

Číslovky podílné se vyjadřují spojením je + základní číslovka : je zwei Birnen (po dvou hruškách), je zehn Kronen (po deseti korunách).

Číslovky neurčité

Mezi číslovkami neurčitými a neurčitými zájmeny neexistuje pevná hranice. K neurčitým číslovkách řadíme: aller (všechen), viele (mnoho), einige (někteří), wenige (málo), mehrere (několik) - skloňují se jako člen určitý. Dále: beide (oba), etwas (trochu), ein paar (několik), lauter (samý). Od některých číslovek můžeme vytvořit číslovky druhové: allerlei(všeliký) nebo násobné: vielfach (několikanásobný).